ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΙΑ

Αρχική » Μελέτες

 1. Αρχική
 2. Μελέτες


Πότε απαιτείται άδεια διάθεσης αποβλήτων;

Αν έχετε μια βιοτεχνία ή βιομηχανία ή οποιαδήποτε εγγενής δραστηριότητα η οποία εκτός από τα τελικά προϊόντα έχει και παραπροϊόντα τα οποία θα πρέπει να απορριφθούν τότε πιθανότατα χρειάζεται να εφοδιαστείτε με άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων.

Τα απόβλητα στα οποία θα πρέπει να εστιάσετε είναι τόσο τα στερεά όσο και τα υγρά απόβλητα. Πριν την διάθεσή τους θα πρέπει να καταστούν ασφαλή. Η διάθεσή τους μπορεί να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε:

στο έδαφος απευθείας διάθεση αποβλήτων

στους φυσικούς αποδέκτες (πχ ποταμοί, τάφροι και άλλα)

σε επιφανειακά ύδατα υπογείως (υπεδάφια διάθεση λυμάτων)

¶μεση διάθεση σε δίκτυο αποβλήτων (πχ. ΕΥΔΑΠ)

Για κάθε μία από τις μεθόδους αυτές και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν και διαφορετικά κριτήρια για το άν είναι κατάλληλα τα απόβλητα και τα λύματα προς διάθεση. Έτσι για τους φυσικούς αποδέκτες και τα επιφανειακά ύδατα τις παραμέτρους τις καθόριζε η εγγύς νομαρχία. Υπάρχει δηλαδή ΦΕΚ με τα όρια στα οποία θα πρέπει να βρίσκονται παράμετροι όπως το BOD, το COD, τα ολικά στερεά και άλλες (χημικές παράμετροι οι οποίες μετρώνται στο χημείο.

Όταν πρόκειται να γίνει διάθεση στο έδαφος ή υπογείως πάλι θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις στο χημείο. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι πιθανό να βρεθεί ότι τα απόβλητα και τα λύματα είναι κατάλληλα για διάθεση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Δίκτυα αποχέτευσης σε οικισμούς όπως είναι οι ΔΕΥΑ καθορίζουν αυτοβούλως τα όρια των τιμών του BOD και του COD κλπ για να δεχτούν τα απόβλητα της επιχείρησης. Ο λόγος είναι η καλή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών των δικτύων τους.

Δραστηριότητες όπως είναι τα ελαιοτριβεία, τα τυροκομεία, τα οινοποιεία, οι κτηνοτροφικές μονάδεςκαι άλλα αποτελούν περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την διάθεση των αποβλήτων τους. Σήμερα είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση των παραπροϊόντων τέτοιων δραστηριοτήτων. Για άλλες δραστηριότητες όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και άλλα κοινής ωφέλειας η νομοθεσία έχει διαφοροποιηθεί.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη διάθεσης αποβλήτων;

Η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων αποτελεί μέρος της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατατίθεται στην κατά τόπους διεύθυνση Υγιεινής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω παλαιότητας της δραστηριότητας ή λόγο μη επαρκούς γνώσεις του μελετητή όπου θα πρέπει η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων να κατατεθεί ξεχωριστά.

Τα περιεχόμενα της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων είναι τα εξής:

 1. Συνοπτική γενική περιγραφή της λειτουργίας του εργοστασίου με τη δυναμικότητά του, τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τις μεθόδους παραγωγής καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα.

 2. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας κάθε ξεχωριστού τμήματος του εργοστασίου από το οποίο προέρχονται υγρά απόβλητα, με τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και τα υλικά επεξεργασίας που επηρεάζουν την ποιότητα των αποβλήτων. Παροχή αποβλήτων και σύνθεση αυτών ανά φάση παραγωγής.

 3. Ανάγκες εργοστασίου σε νερό για βιομηχανική χρήση, συνολικά και ανά φάση παραγωγής.

 4. Υπολογισμός της συνολικής παροχής, των διακυμάνσεών της καθώς και της ποιότητας των αποβλήτων (φυσικά, χημικά και τυχόν μικροβιολογικά χαρακτηριστικά) για το δυσμενέστερο συνδυασμό των εκτελουμένων λειτουργιών των διαφόρων αυτοτελών τμημάτων του εργοστασίου.

 5. Πλήρης περιγραφή των διατιθεμένων μέσων αντιμετώπισης των αποβλήτων. (Εγκαταστάσεις και υπολογισμός βόθρων και δεξαμενών. Εγκαταστάσεις καθαρισμού (εξευγενισμού) των αποβλήτων.

 6. Υπολογισμός της απόδοσής τους.  Σχετική βιβλιογραφία. Υπολογισμός της παροχής, των διακυμάνσεών της και της ποιότητας (φυσικά, χημικά και τυχόν μικροβιολογικά χαρακτηριστικά) των εξερχομένων αποβλήτων μετά τον καθαρισμό τους, στις εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν, για τη δυσμενέστερη δυνατή περίπτωση.  

 7.  Τοπογραφικό σχέδιο. Σχέδιο εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών.

 8. Κανονισμός με οδηγίες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων καθαρισμού και διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων που θα κατασκευασθούν καθώς επίσης και για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης σε περίπτωση ζημιών

 9. Χημική ανάλυση των αποβλήτων και τρόπος διάθεσης των λυμάτων.

Τι περαιτέρω κατασκευές χρειάζονται;

Ανάλογα με το ρυπαντικό φορτίο και το είδος των αποβλήτων μπορεί να εφαρμοστούν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων ή συνδυασμός αυτών:

 • Δεξαμενή καθίζησης

 • Δεξαμενή κροκίδωσης

 • Δεξαμενή ενεργού ιλύος

 • Δεξαμενή εξισορρόπησης

 • Ηλεκτρολυτική διάταξη

 • Φυγοκεντρική διάταξη

 Ο όγκος των δεξαμενών εξαρτάται τόσο από τον όγκο των αποβλήτων όσο και και από την χωρική δυνατότητα του οικοπέδου. Κάθε μία από τις προαναφερθείσες τεχνικές έχει έναν θεωρητικό βαθμό καθαρισμού. Για να μπορεί το τελικό απόβλητο να διατεθεί καταλλήλως πολλές φορές οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται.

Πέραν της κατασκευής των δεξαμενών θα πρέπει να υπολογίσουμε και το κόστος αντλιών αερισμού και ανάμιξης καθώς και τις εργατικές δαπάνες λειτουργίας τους.

Πόσο κοστίζει η μελέτη διάθεσης αποβλήτων;

Η σύνταξη της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων καθορίζεται απο το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετητών. Δεδομένης της παροχής προς τον μελετητή όλων των αναγκαίων προαπαιτούμενων όπως σχέδια, κατόψεις, τοπογραφικά, αναλύσεις, παράβολα κλπ και ότι το έργο του μελετητή περαιώνεται με την κατάθεση της μελέτης, η αμοιβή του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300 € (τιμές 2005) ανά ημέρα εργασίας.

Που μπορώ να απευθυνθώ;

Την σύνταξη ενός τεύχους επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μπορούν να την εκπονούν χημικοί ή χημικοί μηχανικοί οι οποίοι κατέχουν το κατάλληλο μελετητικό πτυχίο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο της εκπόνησης για όλη την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπως και όλες τις παρελκόμενες μελέτες και εργασίες ( τοπογραφικά, αναλύσεις, περιβαλλοντική μελέτη κ.α.)

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια οικονομική προσφορά στο τηλ. 2118004020