ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

Μελέτη εγκατάστασης αμπελώνα
Για την φύτευση ενός παραγωγικού αμπελώνα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χρειάζεται μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων. Η φύτευση ενός αμπελώνα αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση και για την απόδοση της, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι πιθανότητες λάθους κατά την διαδικασία την φύτευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η σωστή αξιολόγηση όλων των παραγόντων οι οποίοι θα επιδράσουν στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του αμπελώνα.  Οι παράγοντες που αξιολογούνται για την φύτευση του αμπελώνα διαμορφώνουν και τις ενότητες της μελέτης εγκατάστασης.   

Η μελέτη φύτευσης ενός παραγωγικού αμπελώνα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την καταλληλόλητα για της φύτευση του νέου αμπελώνα.
Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την δυναμική της για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Χωροταξική διάθρωση αμπελώνα.
Επιλογή της ποικιλίας και του κατάλληλου υποκειμένου. 
Επιλογή του συστήματος μόρφωσης των πρέμνων και κατ επέκταση του τρόπου και των υλικών υποστύλωσης. 
Σχεδιασμός εργασιών προετοιμασίας του αγροτεμαχίου .
Πρόταση εδαφοβελτίωσης βάσει ανάλυσης εδάφους.
Πρόταση βασικής λίπανσης βάσει ανάλυσης εδάφους.
Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης, για την ορθότερη διαχείριση του νερού.

Στην μελέτη εγκατάστασης περιλαμβάνονται και τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος τα εξής:  Το ηλεκτρονικό τεκμήριο της μελέτης των παραπάνω διαδικασιών, οι επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών της φύτευσης.
Για την φύτευση ενός παραγωγικού αμπελώνα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χρειάζεται μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων. Η φύτευση ενός αμπελώνα αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση και για την απόδοση της, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι πιθανότητες λάθους κατά την διαδικασία την φύτευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η σωστή αξιολόγηση όλων των παραγόντων οι οποίοι θα επιδράσουν στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του αμπελώνα. Οι παράγοντες που αξιολογούνται για την φύτευση του αμπελώνα διαμορφώνουν και τις ενότητες της μελέτης εγκατάστασης. Η μελέτη φύτευσης ενός παραγωγικού αμπελώνα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την καταλληλόλητα για της φύτευση του νέου αμπελώνα. Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την δυναμική της για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Χωροταξική διάθρωση αμπελώνα. Επιλογή της ποικιλίας και του κατάλληλου υποκειμένου. Επιλογή του συστήματος μόρφωσης των πρέμνων και κατ επέκταση του τρόπου και των υλικών υποστύλωσης. Σχεδιασμός εργασιών προετοιμασίας του αγροτεμαχίου . Πρόταση εδαφοβελτίωσης βάσει ανάλυσης εδάφους. Πρόταση βασικής λίπανσης βάσει ανάλυσης εδάφους. Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης, για την ορθότερη διαχείριση του νερού. Στην μελέτη εγκατάστασης περιλαμβάνονται και τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος τα εξής: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο της μελέτης των παραπάνω διαδικασιών, οι επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών της φύτευσης.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Συμβουλές Αμπελουργίας και Τρύγος
Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση και καθοδήγηση των αμπελουργικών τεχνικών ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους. 

Εξειδικευμένες συμβουλές για την βελτίωση ειδικών αμπελουργικών τεχνικών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αμπελώνα.
Κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης του αμπελώνα, ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους, για ολόκληρο το έτος.
Οργάνωση και διαχείριση του τρύγου.

Οι υπηρεσίες τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος και περιλαμβάνουν τα εξής:  
Αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές, επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών διαχείρισης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όλες της διαδικασίες κατά την διάρκεια μιας αμπελουργικής χρονιάς, από τον έναν τρύγο μέχρι τον επόμενο, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου αμπελουργίας. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου αμπελουργίας, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές , τις επισκέψεις, τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων για ολόκληρη την χρονιά.
Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση και καθοδήγηση των αμπελουργικών τεχνικών ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους. Εξειδικευμένες συμβουλές για την βελτίωση ειδικών αμπελουργικών τεχνικών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αμπελώνα. Κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης του αμπελώνα, ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους, για ολόκληρο το έτος. Οργάνωση και διαχείριση του τρύγου. Οι υπηρεσίες τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος και περιλαμβάνουν τα εξής: Αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές, επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών διαχείρισης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όλες της διαδικασίες κατά την διάρκεια μιας αμπελουργικής χρονιάς, από τον έναν τρύγο μέχρι τον επόμενο, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου αμπελουργίας. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου αμπελουργίας, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές , τις επισκέψεις, τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων για ολόκληρη την χρονιά.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Υπηρεσίες Οινολόγου
Συμβουλές Οινοποίησης.

Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας οινικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση των πρωτοκόλλων οινοποίησης και καθοδήγηση των οινολογικών τεχνικών συμφώνα με προσδοκώμενους στόχους . 


Οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την παραλαβή του τρύγου και της διαδικασίας γλευκοποίησης για ομαλή έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης
Καθοδήγηση – Υποστήριξη κατά την διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης.
Παρακολούθηση της ωρίμανσης, της σταθεροποίησης και της παλαίωσης του οίνου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Εμφιάλωση.


Πρωτόκολλα Οινοποίησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστημονική υποστήριξη σε ολόκληρη την διαδικασία οινοποίησης, από την τρύγο μέχρι την εμφιάλωση, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου οινοποίησης. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου οινοποίησης, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες, τις επισκέψεις, τις αναλύσεις και τα οινολογικά υλικά για ολόκληρη την χρονιά.
Συμβουλές Οινοποίησης. Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας οινικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση των πρωτοκόλλων οινοποίησης και καθοδήγηση των οινολογικών τεχνικών συμφώνα με προσδοκώμενους στόχους . Οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την παραλαβή του τρύγου και της διαδικασίας γλευκοποίησης για ομαλή έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης Καθοδήγηση – Υποστήριξη κατά την διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης. Παρακολούθηση της ωρίμανσης, της σταθεροποίησης και της παλαίωσης του οίνου. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Εμφιάλωση. Πρωτόκολλα Οινοποίησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστημονική υποστήριξη σε ολόκληρη την διαδικασία οινοποίησης, από την τρύγο μέχρι την εμφιάλωση, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου οινοποίησης. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου οινοποίησης, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες, τις επισκέψεις, τις αναλύσεις και τα οινολογικά υλικά για ολόκληρη την χρονιά.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞